Dnes pro vás mám malou inspiraci na adventní nebo vánoční věnečky, kterými si můžete ozdobit dveře, okna nebo sváteční stůl. Mnoho je z vás je velmi zručných, a tak věřím, že toto tvoření máte už v malíčku. Ale myslím, že se jedná o krásnou tradici, kterou můžete sdílet s rodinou nebo třeba s přáteli.Každý rok tvořím 2–3. Jeden adventní a jeden až dva na dveře. Mám ráda přírodní materiály, kromě zelených větviček používám sušené ovoce, ořechy a další rostliny, které dodají sváteční ladění. Přípravu na tvoření věnců si užívám už od počátečních procházek na větvičky, šišky a další materiál. K tvoření si zapálím svíčky, pustím první koledy a uvařím svařák. 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VĚNCENA VÝROBU VĚNCE BUDETE POTŘEBOVAT:TECHNICKÉ VYBAVENÍ


- korpus věnce (slaměný, kovový kruh)

- zahradnické nůžky

- nůžky/kleště na drát

- tavící pistole

- floristický vázací drát (zelený)

- zelená nit

- svíčky

- zápichy na svíčky

- jutová mašle nebo jiné stužky ROSTLINY


- zelené chvojí (jedle, túje, borovice nebo jalovec)

- zelené větvičky – buxus, borůvčí

- větvičky eukalyptu

- sušené ovoce (pomeranče, mandarinky, jablíčka)

- ořechy

- šišky

- svítky skořice


Pozn.

Protože věnec by měl vydržet delší dobu, je lepší používat rostliny, které jsou krásné i po usušení. POSTUP


Chvojí si nastříháme zahradnickými nůžkami na jednotlivé větvičky o délce cca 15 cm. Dále si připravíme vázací drát, který by měl mít podobnou barvu jako chvojí.


Drát si připevníme ke korpusu věnce.


Postupně na korpus klademe jednotlivé větvičky v hustých vrstvách, tak abychom pokryli celý korpus z vrchní strany a boků a nikde nevykukoval. Ze spodní strany větvičky být nemusí. Vrstvu ovineme vázacím drátem a pokaždé utáhneme. Snažíme se zakrýt předchozí smyčku z drátu. Není cílem na poprvé vázacím drátem vytvořit ideální tvar věnce, je nutné korpus dostatečně pokrýt chvojím a připevnit. Jakmile dokončíme omotávání vázacím drátem, uděláme na něm smyčku a zajistíme.


Osobně mám ráda „neučesané“ věnce, ale pokud vy ne, vezmeme si šicí nit, která by měla mít barvu podobnou chvojí, aby nebyla vidět a nerušila výsledný dojem. Nit přichytíme ke korpusu a postupně jí začneme korpus omotávat, hustěji než v případě vázacího drátu, nyní už musíme přichytit trčící větvičky a dát věnci výsledný tvar.


V případě, že tvoříte adventní věneček:


Na věnec připevníme kovové kalíšky na svíčky (některé mají bodce, ty zapíchneme do korpusu). Kalíšek přilepíme tavnou pistolí. Dbáme na to, aby byly kalíšky na svíčky rozmístěny souměrně.


A nyní máme věnec připravený na finální zdobení. K tomu můžeme použít jakékoliv vánoční ozdoby, sušené plody, skořici, šišky a jiné.


Návod si můžete stáhnout zde.
ADVENT AND CHRISTMAS WREATHS


Today I have a little inspiration for you for Advent or Christmas wreaths, which you can use to decorate your doors, windows, or holiday table. Many of you are very skilled, so I believe that you already have this DIY in your little finger. But I think it's a beautiful tradition to share with family or maybe friends.


Every year I make 2-3. One for Advent and one to two for the door. I like natural materials, in addition to green twigs I use dried fruits, nuts and other plants or sprues to add a festive touch. I have been enjoying the preparation for making wreaths since the initial walks for twigs, pinecones, and other material. While creating, I light candles, play the first carols, and cook the glogg. FOR A DIY WREATH YOU WILL NEED


TECHNICAL EQUIPMENT- readymade wreath base (straw, metal circle)

- garden scissors

- scissors/wire pliers

- glue gun

- floristic binding wire (green)

- green thread

- candles

- candle holders

- jute ribbon or other nice ribbonsPLANTS


- green sprues (fir, thuja, pine, or juniper)

- green twigs – boxwood, blueberry shrubs

- eucalyptus twigs

- dried fruits (oranges, tangerines, apples)

- nuts

- cones

- cinnamon sticksNote:

Since the wreath should last a long time, it is better to use plants that are beautiful even after drying.
INSTRUCTIONS


Use garden scissors to cut the sprues into individual twigs of approx. 15 cm in length. Next, prepare the binding wire, which should have a similar color to the sprues.


Attach the wire to the body of the wreath.


Place individual twigs on the body in thick layers, so that you cover the entire body from the top and sides and the base do not peek out anywhere. It doesn't have to be from the underside of the base. Wrap the layer with a binding wire and tighten each time. Try to cover the previous loop from the wire. The goal is not to create the ideal shape of the wreath with the binding wire for the first time, it is necessary to sufficiently cover the body with wire and fasten it. Once we finish wrapping the binding wire, make a loop on it and secure. 


Personally, I like messy wreaths, but if you don't, take a sewing thread, which should have a color like the pine, so that it is not visible and does not disturb the final impression. Attach the thread to the base and gradually begin to wrap it around the body, more densely than in the case of the binding wire, now you need to attach the sticking twigs and give the wreath the resulting shape.


If you are making an Advent wreath:


Attach metal cups for candles to the wreath (some have spikes, stick them into the body). Glue the cup with a glue gun. Make sure that the candle cups are distributed symmetrically.


And now you have the wreath ready for the final decoration. For this you can use any Christmas decorations, dried fruit, cinnamon, pinecones, and others.


You can download the instructions here.