Když na mě na IG vykoukla v příbězích informace, že Kimberly a Viola chystají workshop, vlastně jsem ani moc dlouho nepřemýšlela. Zkontrolovala jsem data a přihlásila se. Ale vlastně až do okamžiku, kdy jsem seděla v letadle do Finska, jsem nevěřila, že to vyjde. Od chvíle, kdy jsem se víc zaměřila na fotografování jídla, jsem vždycky tiše záviděla těm, kdo měli možnost se takového workshopu zúčastnit. Absolvovala jsem několik online kurzů, které mi daly do začátků velmi mnoho, ale samozřejmě je to vždy nejlepší naživo. Možnost setkat se s těmi, které sledujete a u kterých čekáte na každý nový příspěvek, protože jejich práci milujete. A učit se od nich je vlastně odměnou. Dalším bonusem je setkání se skupinou lidí, kteří mají stejnou vášeň pro fotografování, vytvoření nových přátelství, získání mnoha zkušenosti a stovky fotek pro editování. A i když už uběhly téměř 3 týdny, stále jsem dojmů, které zpracovávám a které si mi při editování vybavují.Violu i Kimberly sleduju velmi dlouho. Kdo by neznal nádherné fotografie a romantická videa finské fotografky Violy Virtamo, plné nádherných a snových detailů. Kimberly Espinel, která je z Anglie, stojí oproti tomu za hravými a barevnými fotkami, podcasty o food fotografii a businessu a za IG fotografickými výzvami, kterých se pokaždé účastní tisíce lidí.

Dalším hlavním lákadlem byla pro mě možnost ponořit se víc do videografie. I když fotím už několik let, na fotografii jídla jsem se začala více a vážněji zaměřovat cca před 3 roky. A protože vše se neustále mění, mění se i tato oblast, především v oblasti sociálních sítí, kterým se v současné době nevyhneme. Pouhá food fotka už často nestačí - a dost často v naší oblasti nejde jen o focení, ale i vaření, pečení, foodstyling, atd. Řekněme, že ten, kdo se v tom nepohybuje, nemá dost často ponětí, co vše za jednou fotkou, kterou vidíte na IG, stojí. Někdy je velmi náročné toto vše zvládnout. Navíc se čím dál víc i v tomto oboru objevuje video. Fotografii miluju a je pro mě trochu obtížné přejít na video, především protože pro něj nemám základy. Několik videí (především na IG) už jsem zkoušela, ale je to pořád pokus – omyl. Ale baví mě to a chtěla jsem se naučit víc. Od tipů, jak na video až po výuku zpracování videa. A navíc od mistryně ve svém oboru. Pokud neznáte videa od Violy, doporučuju navštívit její stránky. Zůstanete s pusou dokořán.
Retreat se konal začátkem června 2022 ve finském Salo, uprostřed nádherné a poklidné finské přírody plné lesů, jezer a na břehu moře. Viola propůjčila pro tento workshop svoji kouzelnou chatu. Měli jsem tak možnost nejen obdivovat kouzelná zákoutí, ale Viola byla i tak laskavá, že nám dala k dispozici i všechny své propriety, které sama používá.
 

UVÍTACÍ ŠEŘÍKOVÁ VEČEŘE


Retreat začal ve středu večer uvítací večeří ve Violině zahradě. Všechny účastnice jsme se postupně sešly a po prvním seznamování jsme se vrhly do prohlídky zahrady a okolí. A samozřejmě také na focení nádherného stolu, který připravila Viola. Byla jsem nadšená, protože byl plný šeříků, které zde teprve kvetly. Bylo to tak úžasné, vrátit se trochu v čase a znovu si toto období užít, protože u nás už šeříky dávno odkvetly.
Johanna a Satu se soustředí na focení.

Pak přišla na řadu večeře, kterou nám Viola s Kimberly připravily. Během seznamování a povídání o všem možném jsem tak měli možnost ochutnat i jídla z Violiny zimní kuchařky a všechno bylo tak úžasně chutné.
Když jsme dorazily na ubytování, každou z nás čekalo na posteli malé překvapení od partnerů workshopu, kterým patří velké díky.A nakonec kouzelný západ slunce se sklenkou vína a úžasnými dámami na břehu moře.


Pokračování příště…

( Zatím stále zpracovávám fotky :D, ale můžete se těšit na další pokračování a snad i na video, pokud se mi podaří dát dohromady :D).FINLAND COSY RETREAT 


When I saw on IG the information that Kimberly and Viola are planning a workshop, I didn't really think for it too long. I checked the data and logged in. But in fact, until I was on a plane to Finland, I didn't believe it would happened. Ever since I focused more on photographing food, I have always quietly envied those who had the opportunity to attend such a workshop. I took a few online courses that gave me a lot to start with, but of course to live it directly, it's always the best. Opportunity to meet in person those you follow, and you are waiting for each new post, because you love their work. And learning from them is actually a reward.
Another bonus is meeting a group of people who have the same passion for photography, making new friendships, gaining a lot of experience and hundreds of photos for editing. And even though almost 3 weeks have passed, I still have so many memories that I process and that I remember when editing.
I have been following Viola and Kimberly for a very long time. Who doesn't know the beautiful photos and romantic videos of the Finnish photographer Viola Virtamo, full of beautiful and dreamy details. Kimberly Espinel, who is from England, on the other hand, is behind the playful and colorful photos, podcasts about food photography and business, and the IG photographic challenges, which are always attended by thousands of people.

Another main attraction for me was the opportunity to immerse myself more in videography. Although I have been taking photos for several years, I started to focus more and more seriously on food photography about 3 years ago. And because everything is constantly changing, this area is also changing, especially in the area of social networks, which we cannot avoid at the moment. A mere food photo is often no longer enough - and quite often in our area it is not just about taking photos, but also cooking, baking, foodstyling, etc. Let's say that those who do not live in it, often do not have an idea of everything you need to make one photo which you see on IG. Sometimes it is very difficult to handle all this. In addition, video is appearing more and more in this field. I love photography and it's a bit difficult for me to switch to video, mainly because I don't have the basics for it. I've tried a few videos (especially on IG), but it's still a trial and error. But I enjoy it and I wanted to learn more. From tips on how to make a video to video processing. In addition, from a master in her field. If you do not know the videos from Viola, I recommend visiting her site. You stay wide open with your mouth.The retreat took place in early June 2022 in Salo, Finland, amidst beautiful and peaceful Finnish nature full of forests, lakes and on the sea shore. Viola lent her magical cottage for this workshop. Not only did we have the opportunity to admire magical nooks and crannies, but Viola was so kind that she also share with us all her properties that she uses.


WELCOME LILAC DINNER

The retreat began Wednesday evening with a welcome dinner in Viola's garden. We gradually met all the participants and after the first small talks we threw ourselves into a tour of the garden and its surroundings. And of course also for the photo shoot of the beautiful table prepared by Viola. I was excited because it was full of lilacs that were just blooming there. It was so amazing to go back in time and enjoy this period again, because the lilacs have long since blossomed in my country.Then came the dinner that Viola and Kimberly had prepared for us. During the acquaintance and chatting about everything, We had the opportunity to taste the dishes from Viola's Winter cookbook and everything was so wonderfully delicious.When we arrived at the accommodation, a small surprise awaited each of us on the bed from the workshop partners, to whom many thanks.And finally a magical sunset with a glass of wine and amazing ladies on the sea shore.


To be continued …

(I'm still processing photos and videos :D)